Select Page

فرهنگ ارتباطات و سازماندهی

سازماندهی و برقراری ارتباط درهر گروه متاثر از فرهنگ آن گروه می‌باشد.

در این سمینار شما با مشترکات و تفاوت های دو فرهنگ آلمان و ایران آشنا میشوید و توصیه های مشخصی برای اقدامات عملی خود  دریافت خواهید کرد.

در این سمینارها نه تنها به فرهنگ آلمان،  بلکه به فرهنگ ایران هم پرداخته می‌شود. چرا که تنها پس از خود شناسی قادر خواهید بود تفاوت خود با دیگران را دریابید. در پایان هر سمینار هر کدام از شرکت کنندگان با تنظیم «قرارداد انتقال» اجرای دانش و مهارتهای‌های یاد گرفته، ارتقاء آن را تضمین میکند. علاوه بر این  «قرارداد انتقال» مبنای بحث های آتی پیرامون ارزیابی موفقیت سمینار و در صورت لزوم اصلاح آن خواهد بود.

محتوی سمینار

 • فرهنگ چیست و چگونه عملکرد وارتباطات ما را شکل میدهد؟
 • هدف از آموزش فرهنگی چیست؟
 • تیم چیست؟‌ ایده آل یک تیم چندفرهنگی چیست؟‌
 • تیم چیست و ایده آل یک تیم چند فرهنگی در چه چیزیست؟
 • مسلمات آلمانی و ایرانی کدامند؟
 • روش برقراری ارتباط در ایران و آلمان
 • مدیریت خوب و کارمند خوب در ایران / آلمان چیست؟
 • چگونه شرکای خوبی در ایران / آلمان پیدا کنم؟
 • مشکلات مکرر در تیم های ایران / آلمان
 • انتظارات مکرر شرکتهای آلمانی / ایرانی در ایران / آلمان
 • روش قابل بررسی انتقالات نتیجه‌گیری سمینار در کار روزمره

این سمینار برای مدت دو روز برنامه ریزی شده است، اما می تواند کوتاه یا به صورت فشرده ارایه شود. همچنین میتوان موضوعات خاصی انتخاب و بررسی شود.

امکان بررسی موضوعات بیشتر مانند:

 • قابلیت مذاکره در وضعیت چند فرهنگی
  • آلمانی‌ها در ایران
  • ایرانی‌ها در آلمان
 • ارزیابی و مشاوره جهت بهینه سازی تیم خود در ایران