Select Page

ویژگی‌های‌ آلمان چیست؟

جمهوری فدرال آلمان – اتحادیه ای قوی از فردگرایان

تاریخ آلمان
تاریخ آلمان فدرال به حرکت آزادیخواهانه بر ضد اشراف برمیگردد. ‌به اعتراضی ۶ روزه در سال ۱۸۳۲ در قصر هامباخ در نزدیکی مانهایم برای رسیدن به جمهوریت . این اعتراض مسیر را برای بنای اولین مجلس ملی در سال ۱۸۴۸ هموار میسازد، مجلسی که در سال ۱۸۷۱ حکومت رایش آلمان را بنا مینهد. تاسیس جمهوری وایمار در سال ۱۹۱۸ تأییدی بود بر ایده جمهوریت. عمر این جمهوری اما با روی کار آمدن دیکتاتوری هیتلر و ناسیونال سوسیالیست ها در سال ۱۹۳۳ به پایان میرسد. جنگ دوم جهانی،‌ به پا شده توسط توسط آلمان نازی در سال ۱۹۴۵ با شکست آلمان به اتمام میرسد. چهار سال پس از اتمام جنگ در سال ۱۹۴۹ جمهوری فدرال آلمان که بخشی از آلمان تقسیم شده است، به وجود میاید و در سال ۱۹۹۰ پس از اتحاد دو آلمان، ‌جمهوری فدرال آلمان به صورت امروزی خود شکل میگیرد. از سال ۲۰۰۱ ارز رایج در آلمان یورو می‌باشد.

ویژگی‌های آلمان
آلمان با حدودا ۸۳ میلیون جمعیت دارای قوی ترین اقتصاد در اروپا و یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا میباشد. قدرت اقتصادی آلمان ریشه درتجارت، ‌توسعه تکنیک و اقتصاد آزاد دارد. اقتصادی که بیشتر از شرکت های کوچک، متوسط و غالبا شرکت های خانوادگی شکل گرفته.

این شرکت های کوچک و متوسط ۹۹ درصداز شرکت های آلمان را تشکیل میدهند و به صورت غیر متمرکز در شهر های کوچک در سراسر آلمان پخش میباشند. این ساختار غیر متمرکز “مختص آلمان” میباشد وریشه در تاریخ فدرال آلمان دارد. فدرالیسم یک سنت مهم سیاسی و فرهنگی میباشد و آلمان را به ۱۶ایالت کم و بیش مستقل تقسیم کرده که مشترکا سیاست و قوانین آلمان را تعیین میکنند. ساختار غیر متمرکز آلمان از ۱۷ مجلس مستقل تشکیل شده. یعنی ۱۶ مجلس ایالتی ویک مجلس فدرال. همچنین ۱۷ وزیر اقتصاد مستقل که البته در بعضی از ایالتهای به نام های دیگر خوانده میشوند.

سنت فدرال علاوه بر این باعث شده تا تقریبا ۷۰ در صد از جمعیت آلمان در شهر های کوچک و یا متوسط زندگی کنند. وتنها در چهار شهر جمعیتی افزون از ۱ ملیون نفر ساکن هستند.

• برلین: حدود ۳.۸ میلیون
• هامبورگ: حدود ۱.۸ میلیون
• مونیخ: حدود ۱.۵ میلیون
• کلن: حدود ۱ میلیون

فرهنگ ارتباطات و سازمان دهی آلمان
بازتاب سنت فدرال در فرهنگ ارتباطات و سازمان دهی جامعه آلمان هم قابل شناخت است.یک مقایسه بین المللی نشان میدهد که در آلمان مدل مدیریت سلسله مراتب مسطح با تعداد بسیاری از تصمیم گیرندگان مستقل، ترجیح داده میشود. این نوع سازماندهی سطح بالایی از تعهد شخص درقبال وظایف خود را میطلبد وتقویت کننده عاملی به عنوان “فرهنگ مسئولیت پذیری” میباشد، چرا که هر شخصی خود مسئول عملکرد خویش میباشد. این بدان معناست که توجه در جامعه بر فرد میباشد. برای انجام هر چه بهتر وظایف روش پی در پی به کار گرفته میشود. این به آن معناست که “وظایف یکی پس از دیگری انجام میپذیرند”. البته وظایف کاری و زندگی خصوصی کاملا از هم جدا می‌باشند.

سیاست خارجی آلمان هم خصوصیات خاص خود را داراست. این سیاست به دنبال چند جانبه گرایی در دنیاست. به دنبال همکاری بین المللی نقش آفرینان مستقل و برابر.

قابل توجه:‌ فرهنگ ارتباطات و سازمان دهی یک جامعه به طور پیوسته در حال تغییر است. البته، افراد درون این فرهنگ، ویژگی های شخصیتی فردی خود را دارا هستند که کم و بیش با “میانگین کلی” تفاوت بسیار دارند.