بار دیگر تقاضای مشاوره جهت در یافت ویزای کشورهای اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان افزایش یافته. قانون جدید مهاجرت نیروی کاری متخصص که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به اجرا...

read more