// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

آموزش

دانش و ابزار استفاده از آن را در اختیار شما می‌گذاریم تا آینده خود را بهتر ترسیم کنید

سمینارهای آموزشی با هدف آشنایی با اشتراکات و تفاوت‌های آلمان و ایران و معرفی راهکارهای عملی در راستای اهداف شما

برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها در محل کنفرانس شرکت «دیب» در هامبورگ و یا مکان مورد نظر شما

امکان ارائه برنامه‌های آموزشی درازمدت متناسب با اهداف و شرایط شما

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!

 

 طرح

آموزش مدیران خارجی

«دیب» با مشارکت شرکت بین‌المللی Clayston افتخار این را دارد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ به عنوان یکی از مراکز آموزشی همکار رسمی وزارت فدرال اقتصاد و اقدام اقلیمی آلمان در طرح آموزش مدیران باشد. شرکت‌کنندگان در این طرح با فراگرفتن مهارت‌های حرفه‌ای و اصولی همچنین از مزایای یک شبکهٔ ارتباطی عمیق و گسترده بهره‌مند خواهند‌شد.

 طرح

آموزش مدیران خارجی

«دیب» با مشارکت شرکت بین‌المللی Clayston افتخار این را دارد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ به عنوان یکی از مراکز آموزشی همکار رسمی وزارت فدرال اقتصاد و اقدام اقلیمی آلمان در طرح آموزش مدیران باشد. شرکت‌کنندگان در این طرح با فراگرفتن مهارت‌های حرفه‌ای و اصولی همچنین از مزایای یک شبکهٔ ارتباطی عمیق و گسترده بهره‌مند خواهند‌شد.

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور همسو با نیازها و اهداف شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

 آموزش زبان

آلمانی

دوره‌های متعدد آموزش زبان آلمانی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان برای ورود موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان برای ورود موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما

 آموزش زبان

آلمانی

دوره‌های متعدد آموزش زبان آلمانی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

 آموزش زبان

فارسی

دوره‌های متعدد آموزش زبان فارسی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

برنامه‌ریزی و اجرای سخنرانی‌های دانش محور مختص موضوع مورد نظر شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

 آموزش زبان

فارسی

دوره‌های متعدد آموزش زبان فارسی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

فرهنگ ارتباطات

و فرهنگ سازمانی

سمینار آشنایی با مشترکات و تفاوت‌های دو فرهنگ آلمان و ایران و دریافت توصیه‌های کاربردی در راستای اهداف شما

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور همسو با نیازها و اهداف شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

فرهنگ ارتباطات

و فرهنگ سازمانی

سمینار آشنایی با مشترکات و تفاوت‌های دو فرهنگ آلمان و ایران و دریافت توصیه‌های کاربردی در راستای اهداف شما

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

برنامه‌ریزی و اجرای سخنرانی‌های دانش محور مختص موضوع مورد نظر شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی