Select Page

آموزش

ما دانش وابزاراستفاده از آن را در اختیار شما میگذاریم تا آینده خود را بهتر شکل دهید.

ما در دوره‌های آموزشی خود ارزش زیادی برای پیوند تئوری‌های تثبیت‌شده با تجربه اقدامات عملی جهت ایجاد تجربه‌های پویا و قابل استفاده قائل می‌باشیم.

سمینارها وسخنرانی‌های ما، درمحل مورد نظر شما یا دراتاق کنفرانس شرکت «دیب» در هامبورگ تشکیل ‌می‌شوند. همچنین ما عرضه‌کننده برنامه‌های آموزشی دراز مدت می‌باشد. زمان، مکان و فرم این برنامه‌ها با شرایط شما هماهنگ می‌شود.

شرایط و اهداف برای هر شخص وهر گروهی متفاوت است. راه‌حل‌های ما متناسب با شرایط شما تنظیم می‌شود. با ما تماس برقرار کنید.

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما میباشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

 تدریس زبان

آلمانی

آموزش زبان فارسی و آلمانی دروس متعددی را در بر گرفته که به صورت کاربردی و به گونه‌ای که در ذهن شما پایدار بماند، ارایه می‌گردد.

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه ما توانایی شما و همکارانتان را ارتقا بخشیده و برای ورودی موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما آماده می کند.

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه ما توانایی شما و همکارانتان را ارتقا بخشیده و برای ورودی موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما آماده می کند.

 تدریس زبان

آلمانی

آموزش زبان فارسی و آلمانی دروس متعددی را در بر گرفته که به صورت کاربردی و به گونه‌ای که در ذهن شما پایدار بماند، ارایه می‌گردد.

تدریس زبان

فارسی

آموزش زبان فارسی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

سخنرانی‌های دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما می باشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

تدریس زبان

فارسی

آموزش زبان فارسی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

فرهنگ

ارتباطات و سازماندهی

در این سمینارشما با مشترکات و تفاوت‌های فرهنگی بین دو کشور آلمان و ایران آشنا شده و توصیه هایی مشخص جهت به کار‌گیری درچه رابطه‌ای دریافت خواهید کرد.

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما میباشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

فرهنگ

ارتباطات و سازماندهی

در این سمینارشما با مشترکات و تفاوت‌های فرهنگی بین دو کشور آلمان و ایران آشنا شده و توصیه هایی مشخص جهت به کار‌گیری درچه رابطه‌ای دریافت خواهید کرد.

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

سخنرانی‌های دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما می باشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.