// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Deutsch
Select Page

آموزش

دانش و ابزار استفاده از آن را در اختیار شما می‌گذاریم تا آینده خود را بهتر ترسیم کنید

سمینارهای آموزشی با هدف آشنایی با اشتراکات و تفاوت‌های آلمان و ایران و معرفی راهکارهای عملی در راستای اهداف شما

برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها در محل کنفرانس شرکت «دیب» در هامبورگ و یا مکان مورد نظر شما

امکان ارائه برنامه‌های آموزشی درازمدت متناسب با اهداف و شرایط شما

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!

 

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور همسو با نیازها و اهداف شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

 تدریس زبان

آلمانی

دوره‌های متعدد آموزش زبان آلمانی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان برای ورود موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی‌های هدفمندانه در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان برای ورود موفق به بازارهای آلمان در زمینه فعالیت شما

 تدریس زبان

آلمانی

دوره‌های متعدد آموزش زبان آلمانی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

تدریس زبان

فارسی

دوره‌های متعدد آموزش زبان فارسی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

برنامه‌ریزی و اجرای سخنرانی‌های دانش محور مختص موضوع مورد نظر شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

تدریس زبان

فارسی

دوره‌های متعدد آموزش زبان فارسی به صورت کاربردی و پایدار متناسب با شرایط و نیازهای شما

فرهنگ ارتباطات

و فرهنگ سازمانی

سمینار آشنایی با مشترکات و تفاوت‌های دو فرهنگ آلمان و ایران و دریافت توصیه‌های کاربردی در راستای اهداف شما

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور همسو با نیازها و اهداف شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی

فرهنگ ارتباطات

و فرهنگ سازمانی

سمینار آشنایی با مشترکات و تفاوت‌های دو فرهنگ آلمان و ایران و دریافت توصیه‌های کاربردی در راستای اهداف شما

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

برنامه‌ریزی و اجرای سخنرانی‌های دانش محور مختص موضوع مورد نظر شما بر پایهٔ حقایق تحقیقات علمی و تجربیات عملی