آموزش

ما دانش وابزاراستفاده از آن را در اختیار شما میگذاریم تا آینده خود را بهتر شکل دهید.

ما در دوره های آموزشی خود ارزش زیادی برای پیوند تئوری های تثبیت شده با اقدامات عملی شده جهت ایجاد تجربه های پویا وقابل استفاده قائل میباشیم.

سمینارها وسخنرانیهای ما میتواند درمحل مورد نظر شما یا دردفترما تشکیل شوند. همچنین ماعرضه کننده برنامه های آموزشی دراز مدت که میتوانند ماه ها ودرفرم ها و مکانهای متفاوت صورت پذیرند، میباشیم.

شرایط و اهداف برای هرشخص وهر گروهی متفاوت است. ما راه حل ها را متناسب با شرایط شما ارایه میکنیم. با ما تماس برقرار کنید.

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما میباشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

 تدریس زبان

آلمانی

آموزش زبان آلمانی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی های هدفمندانه ما توانایی شما و همکارانتان را ارتقا بخشیده و برای ورودی موفق به بازارهای آلمان آماده می کند.

ورود به

بازار آلمان

سمینارها وسخنرانی های هدفمندانه ما توانایی شما و همکارانتان را ارتقا بخشیده و برای ورودی موفق به بازارهای آلمان آماده می کند.

 تدریس زبان

آلمانی

آموزش زبان آلمانی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

تدریس زبان

فارسی

آموزش زبان فارسی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

سخنرانی‌های دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما می باشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

تدریس زبان

فارسی

آموزش زبان فارسی دروس متعددی را در بر گرفته وبه صورت کاربردی و به گونه ای که در ذهن شما پایداربماند، ارایه میگردد.

فرهنگ

ارتباطات و سازماندهی

در این سمینارشما با مشترکات و تفاوت های فرهنگی بین دو کشور آلمان و ایران آشنا شده و توصیه هایی مشخص جهت بکار گیری دریافت خواهید کرد.

 سمینار درباره

آلمان و ایران

سمینارهای دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما میباشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.

فرهنگ

ارتباطات و سازماندهی

در این سمینارشما با مشترکات و تفاوت های فرهنگی بین دو کشور آلمان و ایران آشنا شده و توصیه هایی مشخص جهت بکار گیری دریافت خواهید کرد.

سخنرانی درباره

آلمان و ایران

سخنرانی‌های دانش محور ما دررابطه با نیازهای شما می باشند.
دانشی که ریشه در تحقیقات علمی داشته و در عمل کارآیی خود را به اثبات رسانده.