// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

درخواست همکاری

کار در «دیب» تیمی است. آشنایی با شما مایهٔ خرسندی و فراگرفتن از شما باعث خوشحالی ماست.

‌اگر هنوز مطمئن نیستید که مناسب همکاری با تیم شرکت متخصصین مشاور «دیب» هستید، بهترین راه، ارسال  درخواست همکاری برای ماست.

دیب مشتاق همکاری با افراد با انگیزه‌‌ایست که پیش‌زمینه، تجربیات و مهارت‌های متفاوت دارند. مهم‌ترین ویژگی‌ شما برای ما اشتیاق و علاقه برای همکاری در یک تیم متفاوت با فعالیت‌های متنوع و گوناگون است. تیمی که اعضای آن از یکدیگر یاد می‌گیرند و پروژه‌های پیچیده را با هم پیش می‌برد.

دارا بودن شرایط زیر مزیت به شمار می‌رود:

  • زبان مادری آلمانی یا فارسی
  • زبان آلمانی و فارسی – شفاهی و کتبی در سطح پیشرفته
  • سابقه کار در ایران یا آلمان، ترجیحا در هر دو کشور.

 

آشنایی با شما مایهٔ خرسندی ماست!