Select Page

سوابق کاری

اعتماد و اطمینان سر لوحه فعالیت‌های ما هستند.

نگاهی به تجربیات ما:

  • حمایت از کار فرمایان آلمانی در ایران و کارفرمایان ایرانی در آلمان
  • ترجمه اسناد و مدارک متعدد، برشورها،‌ زیر نویس فیلم ها، ‌کتب و نمایشنامه ها
  • معرفی کارشناسان در امر کشورشناسی و فرهنگ به کارفرمایان و موسسات ایرانی و آلمانی
  • طراحی و تهیه مطالعات جهت بکار گیری در اهداف تحقیقاتی
  • ترجمه شفاهی برای مدیران ارشد ایران
  • برنامه ریزی و اجرای سفر های هیئت های اعزامی و تجاری ما بین ایران و آلمان
  • تهیه و تحلیل خبر جهت پشتیبانی  خبرنگاران در أمور مربوط به ایران
  • تهیه و طراحی سناریوهای امکان‌پذیر جهت مشاوره سیاسی
  • تدریس فارسی جهت مدیران ارشد

اگر مایل به دریافت جزییات بیشتر در موردتجربیات ما در حوزه فعالیت مورد علاقه خود میباشد، ‌با ما تماس برقرار کنید.