// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

مرامنامه: بازرگان شریف

مرامنامه

«بازرگان شریف» مفهومی است برای رفتار مسئولانه در اقتصاد در قبال شرکت خود، جامعه و محیط زیست. بازرگانان صادق در ایران و آلمان “بازرگان شریف” را الگوی خود قرار داده اند.

از همین رو شرکت «دیب» رسما و به صورت کتبی اصول «بازرگان شریف» را متعهد می‌شود و آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد

 • در برابر رقابت ناعادلانه و
 • در برابر سرقت محصولات و نام تجاری
 • در برابر تبعیض و محرومیت

و تلاش به عمل آورد

  • برای فرصت های برابر و توازن منافع در تجا دوجانبه
  • برای اقتصادی پایدار، و مسئول در قبال محیط زیست و
  • برای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری و مبارزه با فساد و
  • پشتیبانی از میانجیگری و داوری تجاری

شرکت «دیب» اساساً از همه تلاشهایی که هدف آنها پر کردن اصول «بازرگان شریف» از زندگی است پشتیبانی می کند!