Select Page

خدمات

پشتیبانی، سازماندهی و دستآوردی قابل اطمینان،‌ ‌خدماتی هستند که در صورت تقاضا به شما ارایه خواهیم کرد.

خدمات ما منطبق با نیاز شما شکل میگیرد. چرا که اهداف و شرایط متقاضیان متفاوت می‌باشند.

تحقیق، اطلاع‌رسانی و

برقراری ارتباطات

ما با اطلاعات برخواسته از نقل قول های مستقیم، ‌ترجمه اخباروبرقراری ارتباط با صاحب نظران در ایران و آلمان درزمانی کوتاه، شما را در تهیه هر چه بهتر موضوعات مورد نظر یاری خواهیم کرد.

ترجمه رسمی شفاهی

 فارسی <> آلمانی

شما می توانید با اطمینان ازخدمات ترجمه شفاهی رسمی ما از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس.

ترجمه رسمی نوشتاری و تایید مدارک

فارسی <> آلمانی

شما می توانید با اطمینان ازخدمات ترجمه نوشتاری رسمی ما از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس و در صورت تمایل ازخدمات ترجمه سریع وهمینطور تایید آن استفاده نمایید.

ترجمه رسمی نوشتاری و تایید مدارک

فارسی <> آلمانی

شما می توانید با اطمینان ازخدمات ترجمه نوشتاری رسمی ما از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس و در صورت تمایل ازخدمات ترجمه سریع وهمینطور تایید آن استفاده نمایید.

ترجمه رسمی شفاهی

 فارسی <> آلمانی

شما می توانید با اطمینان ازخدمات ترجمه شفاهی رسمی ما از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس.

تحقیق، اطلاع‌رسانی و

برقراری ارتباطات

ما با اطلاعات برخواسته از نقل قول های مستقیم، ‌ترجمه اخباروبرقراری ارتباط با صاحب نظران در ایران و آلمان درزمانی کوتاه، شما را در تهیه هر چه بهتر موضوعات مورد نظر یاری خواهیم کرد.

برنامه‌ریزی و اجرای سفر

به ایران و آلمان

ما به عنوان آژانس مسافرتی که فعالیتش تنها بر سفر میان دو کشور آلمان و ایران متمرکز شده، برنامه ریزی سفرهای شما اعم ازسفرهای تجاری،‌ سفر هیئتهای اعزامی،‌ سفر جهت شرکت در نمایشگاها و همچنین برآورده کردن درخواست های شخصی در زمینه های پرواز، هتل، راننده، امکانات برای گفتگو و تبادل نظر، مترجم و هماهنگ کننده در محل را برعهده میگیریم.

تاسیس شرکت

در آلمان

ما شما را درتاسیس شرکت خود در آلمان حمایت میکنیم. از ابتدا تا انتها،‌ از ارایه برنامه فعالیت شرکت تا تاسیس شرکت، ‌از اقدام برای دریافت ویزا تا تهیه دفتری برای کارومکانی برای زندگی.

اقدامات کاریابی

در کشور آلمان

ما به شما کمک خواهیم کرد تا با موفقیت اولین قدم ها را در کشوری که برای زندگی انتخاب کرده اید برداشته ورابط بین متقاضیان کار و کارفرمایان خواهیم بود.

تاسیس شرکت

در آلمان

ما شما را درتاسیس شرکت خود در آلمان حمایت میکنیم. از ابتدا تا انتها،‌ از ارایه برنامه فعالیت شرکت تا تاسیس شرکت، ‌از اقدام برای دریافت ویزا تا تهیه دفتری برای کارومکانی برای زندگی.

اقدامات کاریابی

در کشور آلمان

ما به شما کمک خواهیم کرد تا با موفقیت اولین قدم ها را در کشوری که برای زندگی انتخاب کرده اید برداشته ورابط بین متقاضیان کار و کارفرمایان خواهیم بود.

برنامه‌ریزی و اجرای سفر

به ایران و آلمان

ما به عنوان آژانس مسافرتی که فعالیتش تنها بر سفر میان دو کشور آلمان و ایران متمرکز شده، برنامه ریزی سفرهای شما اعم ازسفرهای تجاری،‌ سفر هیئتهای اعزامی،‌ سفر جهت شرکت در نمایشگاها و همچنین برآورده کردن درخواست های شخصی در زمینه های پرواز، هتل، راننده، امکانات برای گفتگو و تبادل نظر، مترجم و هماهنگ کننده در محل را برعهده میگیریم.