// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

ویژگی‌های‌ آلمان چیست؟

جمهوری فدرال آلمان – اتحادیه‌ای قوی از فردگرایان

تاریخ آلمان
تاریخ آلمان فدرال به حرکت آزادیخواهانه بر ضد اشراف برمی‌گردد. ‌به اعتراضی ۶ روزه در سال ۱۸۳۲ در قصر هامباخ در نزدیکی مانهایم برای رسیدن به جمهوریت. این اعتراض مسیر را برای بنای اولین مجلس ملی در سال ۱۸۴۸ هموار می‌سازد، مجلسی که در سال ۱۸۷۱ حکومت رایش آلمان را بنا می‌نهد. بعدها تأسیس جمهوری وایمار در سال ۱۹۱۸ نیز تأییدی بود بر ایدٔ جمهوریت. عمر این جمهوری اما با روی کار آمدن دیکتاتوری هیتلر و ناسیونال سوسیالیست‌ها در سال ۱۹۳۳ به پایان می‌رسد. جنگ جهانی دوم،‌ به پا شده توسط توسط آلمان نازی، در سال ۱۹۴۵ با شکست آلمان به اتمام می‌رسد. چهار سال پس از اتمام جنگ در سال ۱۹۴۹ جمهوری فدرال آلمان (BRD) که بخشی از آلمانِ تقسیم شده است، به وجود می‌آید و در سال ۱۹۹۰ پس از اتحاد دو آلمان، ‌جمهوری فدرال آلمان به صورت امروزی خود شکل می‌گیرد. از سال ۲۰۰۱ تا کنون ارز رایج در آلمان یورو می‌باشد.

ویژگی‌های آلمان
آلمان با حدودا ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارای قویترین اقتصاد در اروپا و یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی دنیا میباشد. قدرت اقتصادی آلمان ریشه درتجارت، ‌توسعه فناوری و اقتصاد آزاد دارد. اقتصادی که اغلب از شرکت‌های کوچک، متوسط و عمدتا شرکت‌های خانوادگی شکل گرفته است.

این شرکت‌های کوچک و متوسط ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمان را تشکیل می‌دهند و به صورت غیرمتمرکز در شهرهای کوچک در سراسر آلمان پراکنده می باشند. این ساختار غیرمتمرکز «مختص آلمان» می‌باشد وریشه در تاریخ فدرال آلمان دارد. فدرالیسم یک سنت مهم سیاسی و فرهنگی است که آلمان را به ۱۶ایالت نسبتا مستقل تقسیم کرده که مشترکا سیاست و قوانین آلمان را تعیین می‌کنند. ساختار غیرمتمرکز آلمان از ۱۷ مجلس مستقل تشکیل شده‌است. یعنی ۱۶ مجلس ایالتی و یک مجلس فدرال. همچنین ۱۷ وزیراقتصاد مستقل که البته در بعضی از ایالت‌ها به نام‌های دیگر خوانده می‌شوند.

سنت فدرال علاوه بر این باعث این شده‌است که تقریبا ۷۰ درصد از جمعیت آلمان در شهرهای کوچک یا متوسط زندگی کنند. وتنها در چهار شهر جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر ساکن هستند:

• برلین: حدود ۳.۸ میلیون نفر
• هامبورگ: حدود ۱.۸ میلیون نفر
• مونیخ: حدود ۱.۵ میلیون نفر
• کلن: حدود ۱ میلیون نفر

فرهنگ ارتباطات و فرهنگ سازمانی در آلمان
بازتاب سنت فدرال در فرهنگ ارتباطات و سازمانی جامعهٔ آلمان هم قابل‌مشاهده است. یک مقایسهٔ بین‌المللی نشان می‌دهد که در آلمان مدیریت با سلسله مراتب مسطح (و نه هرمی) با تصمیم گیرندگان متعدد مستقل، ترجیح داده می‌شود. این نوع از سازمان سطح بالایی از تعهد شخص درقبال وظایف خود را می‌طلبد وتقویت‌کنندهٔ «فرهنگ مسئولیت پذیری» می‌باشد، چرا که هر شخص خود مسئول عملکرد خویش می‌باشد. این بدان معناست که توجه در جامعه بر فرد می‌باشد. برای انجام هرچه بهتر وظایف روش پی در پی به کار گرفته می‌شود، یعنی “وظایف یکی پس از دیگری انجام می‌پذیرند”، در حالیکه وظایف کاری و زندگی شخصی کاملا از هم جدا می‌باشند.

سیاست خارجی آلمان هم خصوصیات خاص خود را دارد. این سیاست به دنبال چندجانبه گرایی در دنیاست. به دنبال همکاری بین المللی کنشگران مستقل و برابر.

فرهنگ ارتباطات و فرهنگ سازمانی یک جامعه به طور پیوسته در حال تغییر است. البته افراد درون این فرهنگ ویژگی‌های شخصیتی فردی خود را دارند که ممکن است با «میانگین کلی» تفاوت بسیاری داشته باشد.